Për Platformën

ndreqe është platformë online që mbledhë ankesat e qytetarëve për shërbime publike komunale dhe i portretizon në një hartë interaktive. Platforma u mundëson qytetarëve të raportojnë lehtë dhe shpejt ankesat, ndërsa institucioneve komunale iu mundëson kanalizimin e këtyre kërkesave në një vend lehtë të qasshëm.

Aktualisht, përmes Platformës ndreqe mund të raportohen këto kategori të problemeve: mbeturina, ujëra të zeza, gropa në rrugë, ndriçim publik, trotuar i dëmtuar, shenja të rrugës dhe pengesa për përsona me aftësi të kufizuar.

Ankesat e raportuara në ndreqe dërgohen për t’u rregulluar tek zyrtarët përgjegjës të komunave. Secili qytetar mund të shohë ankesat e raportuara, mund të përditësoj ato apo abonohet për njoftime. Përveç kësaj, ndreqe krijon një atmosferë të pjesëmarrjes qytetare, ku qytetarët mund të përfshihen drejtpërdrejtë në ankesa tek qeverisja lokale. Iu mundëson qytetarëve të raportojnë lehtë dhe shpejt ankesat për shërbime publike në lagjet dhe fshatrat e tyre.

ndreqe është e bazuar në platformën e hapur FixMyStreet të mySociety. Demokraci Plus (D+) e sjellë në Kosovë këtë platformë në partneritet me Institutin Demokratik Kombëtar (NDI) në Uashington


Menaxhuar nga:Përkrahur nga:Donatorët e mëhershëm:
"Ky grant është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demkokratike (DSP) - i financuar nga Agjencia Zvicerane për Bashkpëpunim në Kosovë (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fonacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)".